Call for Social Enterprise Applications 2019

County Wicklow Partnership on behalf of Wicklow LCDC invites Social Enterprises based in County Wicklow to submit Expressions of Interest for funding under the LEADER / Rural Development Programme 2014-2020.

A total budget of €100,000 is being made available to applicants and grant amounts will range between €5,000 (min) and €20,000 (max).  Eligible costs include Capital (refurbishment / purchase of equipment), Analysis and Development (feasibility studies) and Training.

Social Enterprises are defined by the following criteria;

·         Generating traded income

·         Have a Social remit

·         Apply all surpluses generated for community benefit

Funding is being made available through the Economic Development, Enterprise Development & Job Creation Theme of the Rural Development Programme (Theme 1) under the subtheme Enterprise Development.  The targeted / Time limited call is a 2 stage process.

Stage 1 – Submission of Expression of Interest

Should you wish to be considered under this call you must submit a completed Expression of Interest (EOI) form to County Wicklow Partnership, 3rd Floor, Avoca River House, Bridgewater Centre, Arklow, Co. Wicklow by close of business on Wednesday the 20th of March 2019.  EOI forms and further information is available on www.wicklowpartnership.ie.  You can also contact us by phone on 0402 20955 or email info@wicklowpartnership.ie.

Stage 2 – Application Stage

Applicants will be contacted to inform them if their Expression of Interest is deemed eligible under the Rural Development Programme.  Projects that are considered to be eligible from EOI stage will then be invited to submit a full application for grant assistance.  It is intended to hold a workshop(s) to advise and support participants in the preparation of this application.  The deadline for completed applications is Tuesday the 23rd April 2019.  It is anticipated that promoters will be informed of the decision on their application by the end June 2019.

 Glao ar Iaratais Fhiontraíocht Shóisialta 2019

Cuireann Comhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin thar ceann LCDC Chill Mhantáin cuireadh roimh Fhiontraíochtaí Sóisialta bunaithe i gContae Chill Mhantáin chun Léiriúcháin Spéise a chur faoi bhráid le haghaidh maoiniú faoin LEADER / Clár Forbartha Tuaithe 2014-2020.

Tá buiséad iomlán de €100,000 á chur ar fáil d’iarratasóirí agus beidh méideanna na ndeontas idir €5,000 (meánmhéid) agus €20,000 (uasmhéid).  Cuimsíonn costais incháilithe Caipiteal (athchóiriú / ceannach trealaimh), Anailís agus Forbairt (staidéir fhéidearthachta) agus Oiliúint.

Sainmhínítear Fiontraíochtaí Sóisialta de réir an chritéir seo leanas;

·         Giniúint ioncaim trádáilte

·         Sainchúram sóisialta a bheith acu

·         Cur i bhfeidhm gach barrachas ginte do leas an phobail

Tá maoiniú á chur ar fáil trí Fhorbairt Eacnamaíoch, Forbairt Fhiontraíochta & Téama Cruthú Post de chuid an Chláir Forbartha Tuaithe (Téama 1) faoin bhfothéama d’Fhorbairt Fhiontraíochta.  Próiseas dhá stáitse atá sa ghlao spriocdhírithe / le teorainn ama.

Stáitse 1 – Léiriú Spéise a Chur Faoi Bhráid

Más rud é gur mhian leat go ndéanfar breithniú ort faoin nglao seo, ba cheart duit foirm Léiriú Spéise (EOI) líonta a chur faoi bhráid Chomhpháirtíocht Chontae Chill Mhantáin, 3ú Urlár, Teach Abhainn Abhóca, Ionad Uisce an Droichid, An tInbhéar Mór, Co. Chill Mhantáin faoin am scoir gnó ar Dé Céadaoin, an 20ú Márta 2019.  Tá foirmeacha Léiriú Spéise agus tuilleadh eolais le fáil ar www.wicklowpartnership.ie.  Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn chomh maith ar an teileafóin ag 0402 20955 nó trí ríomhphost a sheoladh chuig info@wicklowpartnership.ie.

Stáitse 2 – Stáitse Iarratais

Déanfar teagmháil le hiarratasóirí chun cur in iúl dóibh má tá a Léiriú Spéise incháilithe faoin gClár Forbartha Tuaithe.  Tabharfar cuireadh ansin do thionscadail a mheastar atá incháilithe ón stáitse Léiriú Spéise chun iarratas iomlán a chur faoi bhráid le haghaidh cúnaimh deontais.  Táthar ag súil le ceardlann(a) a chur ar bun chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do rannpháirtithe i dtaobh ullmhúcháin an iarratais seo.  Is é an spriocdáta d’iarratais chomhlánaithe ná Dé Máirt, 23ú Aibreán 2019.  Táthar ag súil go gcuirfear tionscnóirí ar an eolas faoi chinneadh a n-iarratas faoi dheireadh mhí Mheithimh 2019.